Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok - 2008

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2008. (II.14.)

Ajánlat a települési főzőkonyha üzemeltetéséről

2/2008. (II.14.)

A Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás településünkre vonatkozó 2008. évi költségvetésnek jóváhagyásáról

3/2008. (II.14.)

Az első lakához jutók támogatásáról

4/2008. (II.14.)

A Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okirata kiegészítéséről

5/2008. (II.14.)

A Geszteréd Község Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okirata módosításáról és egységes szövegének megállapításáról

6/2008. (II.14.)

A Geszteréd Község Önkormányzata fenntartásában lévő oktatási intézmény pedagógia, módszertani reformját támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról

7/2008. (II.14.)

A Polgármester a Dél-Nyírségi Szolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felügyelőségű Társaságban, felügyelő-bizottsági tag tisztsége ellátásának hozzájárulásáról

8/2008. (II.14.)

A különféle segélykérelmekben meghozott döntésekről

9/2008. (II.14.)

A települési főzőkonyha üzemeltetésére adott vállalkozási szerződés megvitatása és döntés meghozatala

10/2008. (II.14.)

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése, illetőleg a meglévő bizottsági tagok megerősítéséről

11/2008. (II.14)

A Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi önkormányzati Társulás településünkre vonatkozó 2008. évi költségvetésének módosításáról

13/2008. (II. 26.)

A különféle segélykérelmekben meghozott döntésekről

12/2008. (IV.9.)

A települést érintő munkanélküliségről, a foglakoztatás lehetőségeiről szóló tájékoztatás tudomásul vételéről

13/2008. (IV.9.)

A Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi feladat ellátásáról készített beszámoló elfogadásáról

14/2008. (IV.9.)

Az Észak Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütem előkészítésére vonatkozó Önkormányzati Konzorcium létrehozásáról

15/2008. (IV.9.)

Az Innovációs Kht. Ügyvezetőjének megbízási díjáról döntés meghozatala

16/2008. (IV.9.)

A Geszteréd Jövőjéért Közalapítvány Alapító Okirata Kiegészítéséről meghozott 4/2008. (II. 14.) határozat visszavonása.

17/2008. (IV.9.)

Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

18/2008. (IV.9.)

Az önkormányzat közigazgatási területén működő Nyírerdő Zrt. Kezelésében lévő erdőterület részvényeinek önkormányzati törzsvagyonba történő ingyenes átadásának kéréséről

19/2008. (IV.9.)

Pataki Györgyné jegyző munkakörű köztisztviselő közszolgálati jogviszonya megszüntetéséről

20/2008. (IV.9.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

21/2008. (V.28.)

A Geszteréd Községi Innovációs Kht. 2007. évi munkájáról szóló és a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról

22/2008. (V.28.)

A Közoktatási Intézmények Intézményfenntartói Társulásban való ellátásáról döntés meghozataláról

23/2008. (V.28.)

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Megállapodása Többcélú Kistérségi Társulás létrehozása céljából (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás szövege)

24/2008. (V.28.)

Ivókút cseréje Geszteréd község főterén című pályázat benyújtásáról

25/2008. (V.28.)

„Geszterédi Pihenőpark rekonstrukciója” című pályázat benyújtásáról

26/2008. (V.28.)

Az Innovációs Kht. Ügyvezetőjének megbízási díjáról és a Felügyelő Bizottság Tagjainak kiegészítéséről, illetőleg megerősítéséről

27/2008. (V.28.)

A gyümölcsös telepítési jogának értékesítéséről

28/2008. (V.28.)

Pályázat benyújtása a KEOP 2007.5.1.0 Energetikai hatékonyság fokozására, valamint a KEOP 2007.4.1.0 szigetelés megvalósítási pályázatra

29/2008. (V.28.)

Pályázat benyújtása a KEOP 2007.4.1.0 energetikai hatékonyság megvalósításához a szigetelés kivitelezésére

30/2008. (V.28.)

Az Információs pontok kialakítása a Dél-Nyírségben III. ütem pályázat benyújtásáról

31/2008. (V.28.)

A Gesztro Csatornaszolgáltató és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségi Társaság Társasági Szerződésének módosításáról

32/2008. (V.28.)

Pataki Györgyné jegyző munkakörű köztisztviselő kitüntetésre való felterjesztéséről

33/2008. (V.28.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

34/2008. (VIII.5.)

Az oktatási intézmények vezetőinek tájékoztatója a 2007/2008.-a tanév és nevelési év eredményéről, az oktató-nevelő munka helyzetéről

35/2008. (VIII.5.)

Geszterédi Sportegyesületek 2007. évi és a 2008/. Évi első félévi eredményeiről szóló beszámolóról

36/2008. (VIII.5.)

Az Önkormányzat tulajdonát képező a geszterédi 0212 hrsz. Alatt nyilvántartott 4543/10587os tulajdoni illetőségű gyümölcsös értékesítéséről

37/2008. (VIII.5.)

A jegyző helyettesítésére megbízás adása

38/2008. (VIII.5)

Geszteréd Község Önkormányzatának belépése a „Tisza” Faapritékot Termeltető és Termelői Csoport Szövetkezetbe

39/2008. (VIII.5.)

Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásáról beérkezett javaslatok megtárgyalása, döntés a címek adományozásáról

40/2008. (VIII.5.)

A Közoktatási intézmények Intézményfenntartói Társulásban való ellátásáról meghozott 22/2008. (V. 28.) számú határozat visszavonásáról

41/2008. (VIII.5. )

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

42/2008. (VIII.5.)

zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

43/2008. (VIII.28.)

Geszteréd Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének pályázati felhívása jegyzői állás betöltésére

44/2008. (IX.10.)

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

45/2008. (IX.10.)

A nevelési, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, Körzeti Védőnői és Iskolai Egészségügyi Szolgálata, Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala alapító okiratainak elfogadásáról

46/2008. (IX.10.)

A Napközi Otthon alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről

47/2008. (IX.10.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

48/2008. (IX.13.)

Az Önkormányzat 2009. évi éves belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

49/2008. (IX.13.)

A Közművelődési és iskolai Könyvtár tevékenységérő adott beszámoló elfogadásáról

50/2008. (IX.13.)

A település egészségügyi alapellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról adott tájékoztató elfogadásáról

51/2008. (IX.13.)

A településen begyűjtött lakossági szilárd hulladék lerakással történő ártalmatlanítás helyének kijelöléséről

52/2008. (XI.13.)

Nyírségi Ivóvíz Minőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásáról

53/2008. (XI.13.)

A közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjának meghatározásáról

54/2008. (XI.13.)

A Gajdos János Művelődési Ház használatba adásáról a Geszteréd Jövőjéért Közalapítvány részére

55/2008. (XI.13.)

Az Orvosi rendelőhöz tartozó földterület használatba adásáról a Geszteréd Jövőjéért Közalapítvány részére

56/2008. (XI.13.)

Inzsöl János kinevezése Geszteréd Község Önkormányzata Jegyzőjévé

57/2008. (XI.13.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

58/2008. (XI.28.)

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

59/2008. (XI.28.)

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról

60/2008. (XI.28.)

A Képviselő-testület 2009. évi munkatervéről

61/2008. (XI.28.)

A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról

62/2008. (XI.28.)

A különféle segélykérelmekben meghozott döntésekről

63/2008. (XI.28.)

Folyószámla hitel rendelkezésre való bocsátásáról szóló 72/2007. (XII. 18.) Kt. Számú határozat módosításáról

64/2008. (XI.28.)

Rossz cím „hozzájárulás jegyző helyettesítő tevékenységéhez”

64/2008. (XII.28.)

A Geszteréd Községi Innovációs Non-profit Kft. átalakításáról