PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Geszteréd Község Önkormányzata a Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a 2018/2019. tanév 2. félévére vonatkozóan. 

1. A pályázat célja:

A Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj célja a Geszteréden élő, középiskolai, főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányainak anyagi támogatása. 

2. A pályázók köre:

Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíjra olyan közép vagy felsőoktatásban tanulmányokat folytató tanuló nyújthat be pályázatot,

a.) aki nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat, és igazolja az ösztöndíj odaítélését megelőző utolsó félévi/év végi bizonyítványával, hogy a tanulmányi átlaga legalább 4,0.

b.) aki nappali tagozaton költségtérítéses, illetve államilag finanszírozott, az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi képzésben felsőfokú tanulmányokat folytat, és aki a pályázat benyújtását megelőző lezárt tanulmányi félévben a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolása alapján, a vizsgáztató szaktanárok által hivatalosan bejegyzett legutóbbi tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,0. A felsőoktatási intézmény első évfolyam 1. félévében tanulmányokat folytató esetében az utolsó középiskolai tanulmányi félév eredményei kerülnek figyelembe vételre.

c.) a pályázati anyagában leírja elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a településsel, segíteni az Önkormányzat munkáját.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje:                   

Kizárólag személyesen vagy törvényes képviselő/meghatalmazott útján a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatalba.

Cím: 4232 Geszteréd Petőfi u. 7.

Pályázat benyújtási határideje: 2019. február 13.

4. A pályázat kötelező mellékletei:

    - a pályázó lakcímkártyájának másolatát

    - a tanulmányok folytatását, a tanulmányi jogviszony igazolását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentumot,

    - a pályázó elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a településsel.

- a pályázatot jelen kiírás melléklete szerinti Pályázati Adatlapon szükséges kitöltve és aláírva benyújtani.

5. A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálása a rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok alapján képzési szintenként rangsorolással történik az elért tanulmányi átlag alapján. Amennyiben az adott képzési szinten nincs elegendő számú a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó, úgy a maximális létszám a másik képzési szinten érvényes pályázatot benyújtók közül kerül feltöltésre. Azonos tanulmányi átlag esetén sorsolással kerül kiválasztásra a támogatott személye. A pályázatok döntésre történő előkészítő munkálatait a Polgármesteri Hivatal végzi. Az ösztöndíj odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a soron következő februári  ülésén.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A Képviselő-testület a meghozott döntéséről 2019. február 28-ig postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

7. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj odaítélése legfeljebb négy tanulmányi félévre történik, melyre minden félévben pályázatot szükséges benyújtani. Az ösztöndíj mértéke: 13.750,-Ft/hó. Az ösztöndíj pályázatonként 5 hónapra kerül megállapításra és folyósításra. Az ösztöndíj egy összegben kerül kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követően.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6.  pontját).

Pályázati adatlap

 

 

Geszteréd Község Önkormányzata

Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj igényléséhez

 

 

Pályázó neve: ...............................................................................

Szül.hely,idő :..................................,............év..............hónap........nap

Anyja neve: .................................................................................

Lakcíme: ………………………………………………………..

telefonszáma: ...................................................................

Adóazonosító jele: ..........................................................................

Pénzintézet bankszámlaszáma, melyre a támogatás utalható:.................................

................................................................

Az előző félévben elért tanulmányi eredmény:.......................................

Elképzelései arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a településsel, segíteni az önkormányzat munkáját:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Geszteréd, ............év.....................hónap..............nap

 

                                                                                                      ……...........................

                                                                                                           pályázó aláírása

                                                                                      kiskorú pályázó esetén szülő/gondviselő

 

 

 

 

Az adatlap kötelező mellékleteként csatolni kell:

 

- állandó lakóhely igazolásául szolgáló lakcímkártya másolata

- iskolalátogatási igazolás

- az előző tanulmányi félévben elért tanulmányi eredmény igazolása (bizonyítvány, tájékoztató másolata, elektronikus naplórendszer igazolása, leckekönyv )