Lakossági tájékoztató tűzgyújtással kapcsolatban

2015. március 5-én lépett hatályba az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet (OTSZ), mely a szabadtéri tűzgyújtás, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályait határozza meg.

I. Belterületi szabadtéri égetés:
Az OTSZ 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a Nyíregyházai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi hatósági eljárást indít.

Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete alapján avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet. Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)- illetve komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

Az égetés minden év október 15-től a következő év április 15-ig végezhető el, 6-20 óra közötti időszakban. Ünnepnapon az égetés tilos!

II. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:
Az OTSZ 226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
1. Az engedélyezés tárgya
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a Nyíregyházai Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja - mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) - és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni. Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.
2. Az eljárás menete
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes Nyíregyházai Katasztrófavédelmi Kirendeltség folytatja le.
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § - előírt hatósági engedélyt nem pótol.
Tűzgyújtási tilalom időszakában az irányított égetés – égetési engedély birtokában is – tilos!
    Az OTSZ 227. § (1) bekezdése értelmében az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
•    a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos
•    a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani
•    tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni
•    a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül nem a helyi önkéntes tűzoltóknak hanem a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon kell jelezni a tűzoltóságnak!

 

                                                                    Pálffyné dr. Szabó Ibolya

                                                                                  aljegyző